Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020
(Đã soát xét)
Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 121,385,493,370 120,682,890,054 135,628,658,676 143,989,971,088
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 23,376,103,708 14,304,797,427 10,264,951,217 18,159,381,054
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 50,000,000,000 70,000,000,000 70,000,000,000 70,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 35,442,323,228 26,977,446,620 46,457,938,394 46,940,633,528
4. Hàng tồn kho 8,298,539,225 6,772,273,867 7,291,201,456 7,044,575,875
5. Tài sản ngắn hạn khác 4,268,527,209 2,628,372,140 1,614,567,609 1,845,380,631
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 433,853,547,591 423,768,389,571 421,671,227,130 413,619,106,259
1. Các khoản phải thu dài hạn 1,723,600,000 1,726,900,000 1,696,900,000 1,726,900,000
2. Tài sản cố định 421,206,165,079 421,209,030,054 419,366,949,838 411,284,828,967
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 1,887,551,613
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 9,036,230,899 832,459,517 607,377,292 607,377,292
     Tổng cộng tài sản 555,239,040,961 544,451,279,625 557,299,885,806 557,609,077,347
     I - NỢ PHẢI TRẢ 382,618,701,800 397,315,901,357 418,796,933,531 423,915,350,934
1. Nợ ngắn hạn 106,614,168,997 124,303,868,554 147,084,900,728 151,803,318,131
2. Nợ dài hạn 276,004,532,803 273,012,032,803 271,712,032,803 272,112,032,803
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 172,620,339,161 147,135,378,268 138,502,952,275 133,693,726,413
I. Vốn chủ sở hữu 172,620,339,161 147,135,378,268 138,502,952,275 133,693,726,413
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 555,239,040,961 544,451,279,625 557,299,885,806 557,609,077,347