Báo cáo tài chính / CTCP Đầu tư xây dựng Long An IDICO (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2017 2018 2019 2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 248,571,591,450 240,948,997,999 257,677,943,862 254,738,198,921
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 21,412,689,235 23,324,898,392 6,825,053,602 6,305,883,411
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 57,500,000,000 68,585,450,594 9,331,128,766 50,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 19,672,235,207 36,825,778,072 50,176,737,406 74,246,062,783
4. Hàng tồn kho 138,859,707,672 105,131,904,915 190,502,683,038 169,608,070,909
5. Tài sản ngắn hạn khác 11,126,959,336 7,080,966,026 842,341,050 4,528,181,818
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 111,041,043,801 153,922,247,256 155,002,997,788 227,372,515,477
1. Các khoản phải thu dài hạn 155,747,195 155,747,195
2. Tài sản cố định 20,249,829,322 19,742,103,959 17,803,723,265 17,247,119,717
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 83,885,467,284 127,274,396,102 130,449,274,523 203,375,395,760
5. Đầu tư tài chính dài hạn 6,750,000,000 6,750,000,000 6,750,000,000 6,750,000,000
6. Tài sản dài hạn khác
     Tổng cộng tài sản 359,612,635,251 394,871,245,255 412,680,941,650 482,110,714,398
     I - NỢ PHẢI TRẢ 231,218,843,007 272,621,951,013 274,260,115,658 342,956,872,494
1. Nợ ngắn hạn 64,548,599,583 92,489,964,924 120,005,283,513 223,873,187,911
2. Nợ dài hạn 166,670,243,424 180,131,986,089 154,254,832,145 119,083,684,583
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 128,393,792,244 122,249,294,242 138,420,825,992 139,153,841,904
I. Vốn chủ sở hữu 128,393,792,244 122,249,294,242 138,420,825,992 139,153,841,904
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 359,612,635,251 394,871,245,255 412,680,941,650 482,110,714,398