Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 4,552,237,557,466 4,385,288,499,776 3,450,447,702,020 3,528,063,238,506
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 37,143,594,855 31,645,819,502 29,143,113,189 31,768,956,253
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 3,955,625,785,426 3,798,497,427,594 2,882,343,614,473 2,943,465,464,628
4. Hàng tồn kho 540,880,379,983 536,380,536,497 517,823,253,876 531,262,444,168
5. Tài sản ngắn hạn khác 18,587,797,202 18,764,716,183 21,137,720,482 21,566,373,457
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 2,186,718,145,360 2,516,402,439,439 3,519,733,650,783 3,519,371,506,887
1. Các khoản phải thu dài hạn 2,066,100,270,071 1,388,389,150,000 1,398,190,311,040 1,398,190,311,040
2. Tài sản cố định 6,080,761,559 5,483,220,180 4,817,717,955 4,462,618,530
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 160,260,067 160,260,067 160,260,067 160,260,067
5. Đầu tư tài chính dài hạn 112,740,347,980 1,120,740,347,980 2,114,942,944,980 2,114,942,944,980
6. Tài sản dài hạn khác 1,636,505,683 1,629,461,212 1,622,416,741 1,615,372,270
     Tổng cộng tài sản 6,738,955,702,826 6,901,690,939,215 6,970,181,352,803 7,047,434,745,393
     I - NỢ PHẢI TRẢ 2,404,495,848,674 2,566,363,520,539 2,633,714,657,983 2,709,917,566,313
1. Nợ ngắn hạn 2,178,622,567,297 2,343,792,292,132 2,586,101,177,100 2,669,431,606,974
2. Nợ dài hạn 225,873,281,377 222,571,228,407 47,613,480,883 40,485,959,339
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 4,334,459,854,152 4,335,327,418,676 4,336,466,694,820 4,337,517,179,080
I. Vốn chủ sở hữu 4,334,459,854,152 4,335,327,418,676 4,336,466,694,820 4,337,517,179,080
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 6,738,955,702,826 6,901,690,939,215 6,970,181,352,803 7,047,434,745,393