Báo cáo tài chính / Tổng Cty Đức Giang - CTCP (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2012 2013 2014 2015 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 660,183,064,292
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 185,546,776,982
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 23,920,880,278
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 280,808,006,131
4. Hàng tồn kho 168,884,845,782
5. Tài sản ngắn hạn khác 1,022,555,119
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 102,535,799,578
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 22,948,668,944
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 2,696,023,231
5. Đầu tư tài chính dài hạn 71,771,398,094
6. Tài sản dài hạn khác 5,119,709,309
     Tổng cộng tài sản 762,718,863,870
     I - NỢ PHẢI TRẢ 626,057,217,221
1. Nợ ngắn hạn 625,960,111,687
2. Nợ dài hạn 97,105,534
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 136,661,646,649
I. Vốn chủ sở hữu 136,560,656,649
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 100,990,000
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 762,718,863,870