Báo cáo tài chính / CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 144,518,692,285 309,915,762,363 265,850,615,339 95,739,990,908
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,057,798,072 2,713,864,923 542,644,823 1,609,712,051
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 142,234,323,230 301,140,641,130 262,509,994,369 90,702,708,874
4. Hàng tồn kho 1,122,035,691 4,006,667,520 1,122,035,691 1,122,035,691
5. Tài sản ngắn hạn khác 104,535,292 2,054,588,790 1,675,940,456 2,305,534,292
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 1,142,072,712,438 1,887,740,325,407 1,087,771,049,151 1,284,483,098,770
1. Các khoản phải thu dài hạn 678,758,304,111 455,486,543,776 396,417,825,536 587,995,213,570
2. Tài sản cố định 14,313,230,224 888,440,026,657 34,825,178,715 33,949,261,254
3. Bất động sản đầu tư 283,699,108 252,139,279 220,579,450 189,019,621
4. Tài sản dở dang dài hạn -300,000,000
5. Đầu tư tài chính dài hạn 448,158,737,430 448,187,687,802 655,787,531,388 661,890,452,081
6. Tài sản dài hạn khác 558,741,565 95,673,927,893 519,934,062 459,152,244
     Tổng cộng tài sản 1,286,591,404,723 2,197,656,087,770 1,353,621,664,490 1,380,223,089,678
     I - NỢ PHẢI TRẢ 190,268,170,097 992,574,446,318 232,308,383,536 247,254,622,691
1. Nợ ngắn hạn 98,603,161,441 127,833,449,732 229,558,383,536 244,504,622,691
2. Nợ dài hạn 91,665,008,656 864,740,996,586 2,750,000,000 2,750,000,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,096,323,234,626 1,205,081,641,452 1,121,313,280,954 1,132,968,466,987
I. Vốn chủ sở hữu 1,096,323,234,626 1,205,081,641,452 1,121,313,280,954 1,132,968,466,987
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,286,591,404,723 2,197,656,087,770 1,353,621,664,490 1,380,223,089,678