Báo cáo tài chính / CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2017 Quý 4-2017 Quý 1-2018 Quý 2-2018 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 671,600,342,687 1,276,696,109,339 1,403,480,424,963 1,494,665,175,324
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 196,562,373,271 201,095,550,205 119,382,281,347 120,756,813,434
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 49,600,000,000 93,100,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 313,550,988,055 559,950,012,047 535,915,340,062 549,315,066,393
4. Hàng tồn kho 146,908,851,199 470,107,943,852 639,414,827,984 661,999,486,366
5. Tài sản ngắn hạn khác 14,578,130,162 45,542,603,235 59,167,975,570 69,493,809,131
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 812,189,210,799 2,044,578,290,974 2,001,171,444,075 2,032,720,903,903
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 542,574,119,847 1,970,052,952,049 1,926,750,098,236 1,886,885,476,506
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 86,305,165,348 18,092,277,123 16,788,388,266 18,572,900,182
5. Đầu tư tài chính dài hạn 168,356,520,000 71,439,667,800
6. Tài sản dài hạn khác 14,953,405,604 56,433,061,802 57,632,957,573 55,822,859,415
     Tổng cộng tài sản 1,483,789,553,486 3,321,274,400,313 3,404,651,869,038 3,527,386,079,227
     I - NỢ PHẢI TRẢ 581,852,498,688 1,322,823,796,253 1,288,445,596,743 1,211,622,667,386
1. Nợ ngắn hạn 581,852,498,688 1,294,964,128,776 1,260,585,929,266 1,211,622,667,386
2. Nợ dài hạn 27,859,667,477 27,859,667,477
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 901,937,054,798 1,998,450,604,060 2,116,206,272,295 2,315,763,411,841
I. Vốn chủ sở hữu 901,937,054,798 1,998,450,604,060 2,116,206,272,295 2,315,763,411,841
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,483,789,553,486 3,321,274,400,313 3,404,651,869,038 3,527,386,079,227