Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2017 2018 2019 2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 28,215,640,834 28,149,864,089 22,542,463,117 20,140,366,061
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 7,903,321,460 3,770,318,797 1,958,773,239 4,422,454,667
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,054,728,750 4,500,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 8,489,426,897 7,908,450,253 7,000,118,193 5,075,378,916
4. Hàng tồn kho 9,768,163,727 11,918,493,751 12,408,725,998 9,311,073,154
5. Tài sản ngắn hạn khác 52,601,288 174,845,687 331,459,324
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 12,141,168,573 10,467,122,586 11,460,972,459 10,377,601,388
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 9,925,388,517 8,407,292,788 9,934,071,795 9,127,596,549
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 231,659,000
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 2,215,780,056 1,828,170,798 1,526,900,664 1,250,004,839
     Tổng cộng tài sản 40,356,809,407 38,616,986,675 34,003,435,576 30,517,967,449
     I - NỢ PHẢI TRẢ 5,296,645,936 6,715,560,508 6,479,314,163 3,481,309,265
1. Nợ ngắn hạn 5,296,645,936 6,715,560,508 6,479,314,163 3,481,309,265
2. Nợ dài hạn
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 35,060,163,471 31,901,426,167 27,524,121,413 27,036,658,184
I. Vốn chủ sở hữu 35,060,163,471 31,901,426,167 27,524,121,413 27,036,658,184
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 40,356,809,407 38,616,986,675 34,003,435,576 30,517,967,449