MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1-2023 Quý 2-2023 Quý 3-2023 Quý 4-2023 Tăng trưởng
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 155,440,020,000 100,974,020,000 256,481,800,000 430,202,540,000
a. Lãi bán các tài sản tài chính 150,216,140,000 79,484,910,000 234,479,140,000 392,062,350,000
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ -12,527,600,000 3,167,100,000 1,312,210,000 -896,370,000
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL 17,751,480,000 18,322,000,000 20,690,450,000 39,036,560,000
d. Chênh lệch giảm do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 33,582,230,000 23,979,210,000 9,993,070,000 10,572,100,000
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 155,441,820,000 169,423,300,000 176,865,820,000 187,219,470,000
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 42,807,830,000 60,481,440,000 56,791,640,000 14,281,120,000
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán 88,916,010,000 139,527,780,000 159,665,090,000 147,271,540,000
1.7. Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác, đấu giá
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán 1,881,860,000 2,087,120,000 3,124,630,000 4,944,170,000
Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính
1.11. Thu nhập hoạt động khác 829,460,000 80,240,000 96,720,000 158,020,000
Cộng doanh thu hoạt động 499,209,830,000 500,867,800,000 666,686,980,000 805,695,930,000
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 95,714,040,000 35,896,540,000 126,879,190,000 237,867,740,000
a. Lỗ bán các tài sản tài chính 96,327,950,000 34,185,480,000 121,593,870,000 242,084,360,000
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ -781,370,000 1,696,260,000 5,067,650,000 -4,355,420,000
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL 167,470,000 14,800,000 217,670,000 138,800,000
d. Chênh lệch tăng do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
2.3. Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi, lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh 15,247,590,000 3,094,450,000 5,941,330,000 15,932,800,000
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán 82,161,010,000 89,089,610,000 118,002,230,000 138,313,820,000
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán
2.9. Chi phí tư vấn đầu tư chứng khoán
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá, ủy thác
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán 4,390,630,000 4,529,070,000 4,352,350,000
Chi phí hoạt động tư vấn tài chính
2.12. Chi phí khác 4,081,930,000
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác
Cộng chi phí hoạt động 234,875,080,000 140,943,010,000 268,356,520,000 419,422,490,000
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện 2,599,000,000 14,500,000,000
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ 3,860,600,000 -685,580,000 2,102,160,000
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh 1,319,970,000
3.4. Doanh thu khác về đầu tư
Cộng doanh thu hoạt động tài chính 3,860,600,000 1,913,420,000 15,819,970,000 2,102,160,000
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện 31,178,510,000 63,897,520,000 24,419,860,000 11,589,920,000
4.2. Chi phí lãi vay 112,619,810,000 132,425,000,000 174,130,230,000
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh 143,377,990,000
Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn
4.4. chi phí tài chính khác
Cộng chi phí tài chính 160,673,520,000 210,521,380,000 177,616,810,000 191,349,450,000
V. CHI BÁN HÀNG
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 26,746,010,000 20,674,580,000 27,060,270,000 47,907,340,000
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 80,775,820,000 130,642,250,000 209,473,340,000 149,118,820,000
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1. Thu nhập khác 14,760,000 4,750,000 95,890,000 16,990,000
8.2. Chi phí khác 3,980,000
Cộng kết quả hoạt động khác 14,760,000 4,750,000 95,890,000 13,010,000
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ 80,790,570,000 130,647,000,000 209,569,230,000 149,131,830,000
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện 92,536,800,000 129,176,160,000 213,324,670,000 145,672,780,000
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện -11,746,230,000 1,470,840,000 -3,755,440,000 3,459,050,000
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN 7,736,210,000 13,750,380,000 30,566,050,000 26,181,330,000
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành 13,696,530,000 9,894,720,000 33,158,500,000 7,570,700,000
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -5,960,320,000 3,855,660,000 -2,592,450,000 18,610,630,000
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN 73,054,360,000 116,896,620,000 179,003,170,000 122,950,500,000
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu 73,054,360,000 116,896,620,000 179,003,170,000 122,950,500,000
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN 299,382,430,000 578,812,720,000 -257,408,620,000 -43,181,090,000
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn -43,181,090,000
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 299,382,430,000 578,812,720,000 -257,408,620,000
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài
12.6. Lãi, lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh chưa chia
12.7. Lãi, lỗ đánh giá công cụ phái sinh
12.8. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý
Tổng thu nhập toàn diện 299,382,430,000 578,812,720,000 -257,408,620,000 -43,181,090,000
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu 299,382,430,000 578,812,720,000 -257,408,620,000 -43,181,090,000
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.