MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VGC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
01/06/2023 41.5 (4.53 %)       
31/05/2023 -409,000  -1,619,640,000  39.7 (-0.50 %)    5,000  19,800,000  414,000  1,639,440,000     
29/05/2023 -173,600  -6,922,505,000  40.2 (6.91 %)    71,300  2,837,605,000  244,900  9,760,110,000  198,781,848  4.66% 
26/05/2023 5,900  221,840,000  37.6 (1.62 %)    6,400  240,640,000  500  18,800,000  198,608,248  4.70% 
25/05/2023 -17,500  -647,500,000  37 (1.37 %)    1,700  62,900,000  19,200  710,400,000  198,594,148  4.71% 
24/05/2023 -20,200  -749,500,000  36.5 (-2.41 %)    300  11,070,000  20,500  760,570,000  198,572,490  4.71% 
23/05/2023 -10,600  -391,685,000  37.4 (-1.58 %)    4,000  151,750,000  14,600  543,435,000  198,552,290  4.71% 
22/05/2023 3,500  133,610,000  38 (2.15 %)    11,100  421,670,000  7,600  288,060,000  198,541,690  4.72% 
19/05/2023 29,000  1,092,430,000  37.2 (0.81 %)    65,200  2,428,215,000  36,200  1,335,785,000  198,552,690  4.71% 
18/05/2023 80,800  2,977,480,000  36.85 (2.93 %)    80,900  2,981,165,000  100  3,685,000  198,226,013  4.79% 
17/05/2023 -15,700  -572,060,000  35.8 (-2.98 %)    15,700  572,060,000  198,306,813  4.77% 
16/05/2023 28,900  1,066,725,000  36.9 (0.82 %)    80,800  2,987,660,000  51,900  1,920,935,000  198,291,113  4.77% 
15/05/2023 -153,500  -5,755,165,000  36.55 (-3.82 %)    4,900  184,385,000  158,400  5,939,550,000  198,320,013  4.77% 
12/05/2023 130,600  4,951,600,000  37.95 (2.57 %)    150,000  5,687,455,000  19,400  735,855,000  198,166,513  4.80% 
11/05/2023 -286,700  -10,626,915,000  37 (-0.27 %)    85,800  3,185,360,000  372,500  13,812,275,000  197,849,100  4.87% 
10/05/2023 -330,200  -11,980,000,000  37.1 (5.70 %)    137,200  4,976,615,000  467,400  16,956,615,000  198,035,482  4.83% 
09/05/2023 -228,100  -8,031,095,000  35.05 (-0.71 %)    228,100  8,031,095,000  197,705,282  4.90% 
08/05/2023 43,400  1,528,095,000  35.25 (2.17 %)    182,100  6,430,245,000  138,700  4,902,150,000  197,690,879  4.91% 
05/05/2023 -5,400  -188,480,000  34.5 (2.99 %)    9,000  306,600,000  14,400  495,080,000  197,862,476  4.87% 
04/05/2023 -10,500  -351,215,000  0 (0.00 %)    10,500  351,215,000  197,860,876  4.87% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.