Lý do:LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm.