Lý do:Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm.