Lý do:LNST của cổ đông Công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2021 trên BCTC HNSX 2021 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá VN là số âm.