Lý do:Tổ chức phát hành có BCTC năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo