Lý do:Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; Tổ chức niêm yết chậm CBTT BCTC năm 2020 kiểm toán quá 5 ngày kể từ ngày hết hạn CBTT;