Lý do:Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và lợi nhuận sau thuế là số âm