Lý do:Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch; Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm.