Lý do:Chứng khoán bị hạn chế giao dịch; Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát.