Lý do:Báo cáo tài chỉnh hợp nhất 6 tháng năm 2020 được soát xét cỏ ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tô chức kiêm toán