Lý do:Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán