Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 123,974,171,712
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 4,235,909,376
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 97,785,345,636
4. Hàng tồn kho 21,366,390,943
5. Tài sản ngắn hạn khác 586,525,757
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 350,490,787,391
1. Các khoản phải thu dài hạn 14,000,000
2. Tài sản cố định 3,641,665,389
3. Bất động sản đầu tư 27,170,455,754
4. Tài sản dở dang dài hạn 12,297,601,205
5. Đầu tư tài chính dài hạn 299,400,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 7,967,065,043
     Tổng cộng tài sản 474,464,959,103
     I - NỢ PHẢI TRẢ 83,272,506,606
1. Nợ ngắn hạn 80,266,826,389
2. Nợ dài hạn 3,005,680,217
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 391,192,452,497
I. Vốn chủ sở hữu 391,192,452,497
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 474,464,959,103