Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 181,374,003,113 186,372,934,508 244,997,440,333 240,498,807,825
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,159,582,570 9,017,039,835 6,890,805,437 15,641,822,915
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 130,893,617,836 129,166,765,443 171,824,100,734 161,821,639,060
4. Hàng tồn kho 47,521,757,322 47,526,574,770 65,579,259,498 62,398,628,264
5. Tài sản ngắn hạn khác 799,045,385 662,554,460 703,274,664 636,717,586
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 52,925,403,267 52,725,819,284 52,190,780,422 50,176,287,066
1. Các khoản phải thu dài hạn 65,375,000 65,375,000 65,375,000 65,375,000
2. Tài sản cố định 31,709,087,734 31,272,800,945 30,848,124,906 30,483,958,401
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 1,054,313,636 1,054,313,636 1,054,313,636 1,054,313,636
5. Đầu tư tài chính dài hạn 18,508,362,663 18,808,142,373 19,058,142,373 18,367,039,586
6. Tài sản dài hạn khác 1,588,264,234 1,525,187,330 1,164,824,507 205,600,443
     Tổng cộng tài sản 234,299,406,380 239,098,753,792 297,188,220,755 290,675,094,891
     I - NỢ PHẢI TRẢ 128,057,408,934 133,731,047,318 190,143,441,036 186,832,249,828
1. Nợ ngắn hạn 127,937,408,934 133,611,047,318 189,885,441,036 186,712,249,828
2. Nợ dài hạn 120,000,000 120,000,000 258,000,000 120,000,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 106,241,997,446 105,367,706,474 107,044,779,719 103,842,845,063
I. Vốn chủ sở hữu 106,241,997,446 105,367,706,474 107,044,779,719 103,842,845,063
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 234,299,406,380 239,098,753,792 297,188,220,755 290,675,094,891