Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 243,567,723,313 251,543,804,336 345,297,586,925 104,126,979,188
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 243,567,723,313 251,543,804,336 345,297,586,925 104,126,979,188
   4. Giá vốn hàng bán 221,660,798,282 238,777,448,815 325,246,782,233 92,197,582,354
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 21,906,925,031 12,766,355,521 20,050,804,692 11,929,396,834
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 329,197,579 446,681,360 28,142,287 103,948,409
   7. Chi phí tài chính 4,873,986,695 4,668,263,455 3,924,099,232 3,797,427,761
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 4,873,986,695 4,668,263,455 3,924,099,232 3,797,427,761
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,887,148,037 7,293,019,155 13,278,132,194 7,867,016,476
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 10,474,987,878 1,251,754,271 2,876,715,553 368,901,006
   12. Thu nhập khác 628,161,246 3,876,923,329 -3,498,491,331 25,686,523
   13. Chi phí khác 1,324,605,376 3,389,995,252 -1,611,416,505 27,908,161
   14. Lợi nhuận khác -696,444,130 486,928,077 -1,887,074,826 -2,221,638
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9,778,543,748 1,738,682,348 989,640,727 366,679,368
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,955,708,750 347,736,470 430,482,534 73,335,874
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7,822,834,998 1,390,945,878 559,158,193 293,343,494
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 7,822,834,998 1,390,945,878 559,158,193 293,343,494
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 692 123 49 26
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức