Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 895,258,725,969 908,373,285,158 1,221,684,318,451 717,497,958,150
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 24,482,812,276 5,159,128,072 27,995,612,802 23,461,040,787
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 14,708,209,690 9,841,748,890 6,841,748,890 6,841,748,890
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 702,206,714,342 726,085,773,682 1,042,318,859,927 532,012,841,084
4. Hàng tồn kho 131,951,033,312 142,392,363,093 116,391,853,142 132,280,873,392
5. Tài sản ngắn hạn khác 21,909,956,349 24,894,271,421 28,136,243,690 22,901,453,997
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 255,236,602,044 288,196,738,711 482,040,219,801 941,475,458,614
1. Các khoản phải thu dài hạn 1,715,576,834 1,715,576,834 76,715,576,834 366,591,080,060
2. Tài sản cố định 56,340,523,476 52,131,636,926 57,039,540,121 54,137,625,962
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 2,334,433,815 3,296,853,263 1,667,427,738 2,087,976,151
5. Đầu tư tài chính dài hạn 181,709,082,957 210,776,175,125 331,505,009,183 505,621,169,024
6. Tài sản dài hạn khác 13,136,984,962 20,276,496,563 15,112,665,925 13,037,607,417
     Tổng cộng tài sản 1,150,495,328,013 1,196,570,023,869 1,703,724,538,252 1,658,973,416,764
     I - NỢ PHẢI TRẢ 713,539,819,617 759,365,249,941 1,211,170,706,281 1,165,905,066,726
1. Nợ ngắn hạn 630,726,711,417 708,460,730,921 1,117,056,333,085 1,083,660,586,465
2. Nợ dài hạn 82,813,108,200 50,904,519,020 94,114,373,196 82,244,480,261
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 436,955,508,396 437,204,773,928 492,553,831,971 493,068,350,038
I. Vốn chủ sở hữu 436,955,508,396 437,204,773,928 492,553,831,971 493,068,350,038
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,150,495,328,013 1,196,570,023,869 1,703,724,538,252 1,658,973,416,764