Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 157,751,954,890 167,689,918,400 169,573,937,779 173,713,305,006
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,116,125,742 7,006,409,414 2,729,726,033 3,641,503,963
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 138,000,000,000 140,000,000,000 140,000,000,000 140,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 2,129,101,893 13,557,718,751 13,466,444,697 19,364,559,255
4. Hàng tồn kho
5. Tài sản ngắn hạn khác 15,506,727,255 7,125,790,235 13,377,767,049 10,707,241,788
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 80,687,766,661 77,519,960,166 74,369,827,319 71,202,020,824
1. Các khoản phải thu dài hạn 44,254,319,436 44,254,319,436 44,254,319,436 44,254,319,436
2. Tài sản cố định 8,908,582,231 8,278,226,697 7,647,871,163 7,017,515,629
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 27,524,864,994 24,987,414,033 22,467,636,720 19,930,185,759
     Tổng cộng tài sản 238,439,721,551 245,209,878,566 243,943,765,098 244,915,325,830
     I - NỢ PHẢI TRẢ 22,509,078,720 26,208,396,806 21,947,932,955 19,983,106,198
1. Nợ ngắn hạn 11,119,078,720 15,718,396,806 12,357,932,955 11,293,106,198
2. Nợ dài hạn 11,390,000,000 10,490,000,000 9,590,000,000 8,690,000,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 215,930,642,831 219,001,481,760 221,995,832,143 224,932,219,632
I. Vốn chủ sở hữu 215,930,642,831 219,001,481,760 221,995,832,143 224,932,219,632
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 238,439,721,551 245,209,878,566 243,943,765,098 244,915,325,830