Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 320,042,798,393 400,506,272,046 352,142,763,857 250,384,824,028
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 95,291,471,766 223,046,564,850 199,379,109,394 105,292,817,647
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120,000,000,000 60,000,000,000 60,000,000,000 50,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 67,215,688,828 82,941,388,997 52,167,886,610 50,845,713,690
4. Hàng tồn kho 4,505,016,604 5,763,325,838 6,589,383,951 6,596,973,914
5. Tài sản ngắn hạn khác 33,030,621,195 28,754,992,361 34,006,383,902 37,649,318,777
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 4,866,119,526,432 5,034,714,418,193 5,264,232,306,439 5,405,199,097,084
1. Các khoản phải thu dài hạn 267,699,781,650 307,311,938 307,311,938 307,311,938
2. Tài sản cố định 20,531,439,521 308,300,009,692 307,449,859,650 306,517,441,556
3. Bất động sản đầu tư 41,736,935,113 41,449,540,921 41,162,146,732 40,281,078,165
4. Tài sản dở dang dài hạn 4,475,032,130,756 4,624,741,468,896 4,855,527,721,090 4,998,667,269,178
5. Đầu tư tài chính dài hạn 52,818,125,000 52,818,125,000 52,818,125,000 52,818,125,000
6. Tài sản dài hạn khác 8,301,114,392 7,097,961,746 6,967,142,029 6,607,871,247
     Tổng cộng tài sản 5,186,162,324,825 5,435,220,690,239 5,616,375,070,296 5,655,583,921,112
     I - NỢ PHẢI TRẢ 3,855,213,592,420 4,037,740,094,232 4,150,789,606,401 4,243,387,030,951
1. Nợ ngắn hạn 1,247,777,468,892 1,324,756,836,802 1,258,885,134,573 1,127,717,265,881
2. Nợ dài hạn 2,607,436,123,528 2,712,983,257,430 2,891,904,471,828 3,115,669,765,070
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,330,948,732,405 1,397,480,596,007 1,465,585,463,895 1,412,196,890,161
I. Vốn chủ sở hữu 1,330,948,732,405 1,397,480,596,007 1,465,585,463,895 1,412,196,890,161
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 5,186,162,324,825 5,435,220,690,239 5,616,375,070,296 5,655,583,921,112