Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 949,940,347,072 796,338,071,192 854,397,283,208 983,398,336,269
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 239,923,938,013 198,073,601,955 157,017,356,687 274,910,300,526
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 30,000,000,000 15,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 166,947,027,237 68,507,261,973 113,326,032,734 115,167,076,662
4. Hàng tồn kho 512,752,749,967 498,721,481,008 507,882,091,153 554,992,043,365
5. Tài sản ngắn hạn khác 30,316,631,855 31,035,726,256 46,171,802,634 23,328,915,716
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 1,329,300,127,383 1,308,350,872,203 1,278,742,662,189 1,252,413,143,462
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 1,099,311,026,938 1,146,486,670,994 1,142,668,948,543 1,108,684,338,359
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 100,926,593,251 13,858,716,013 1,663,509,372 6,642,266,478
5. Đầu tư tài chính dài hạn 2,386,800,000 2,386,800,000 1,884,588,394 1,884,588,394
6. Tài sản dài hạn khác 126,675,707,194 145,618,685,196 132,525,615,880 135,201,950,231
     Tổng cộng tài sản 2,279,240,474,455 2,104,688,943,395 2,133,139,945,397 2,235,811,479,731
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,417,156,130,565 1,194,883,378,185 1,172,197,806,302 1,261,384,314,200
1. Nợ ngắn hạn 993,003,874,776 846,600,353,851 865,397,528,933 1,005,325,892,972
2. Nợ dài hạn 424,152,255,789 348,283,024,334 306,800,277,369 256,058,421,228
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 862,084,343,890 909,805,565,210 960,942,139,095 974,427,165,531
I. Vốn chủ sở hữu 862,084,343,890 909,805,565,210 960,942,139,095 974,427,165,531
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 2,279,240,474,455 2,104,688,943,395 2,133,139,945,397 2,235,811,479,731