Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,359,856,568,918 1,387,354,805,935 1,292,736,565,515 1,712,483,766,082
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 38,508,632,340 27,534,663,825 34,017,501,332 74,531,922,016
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 873,738,613,971 849,554,773,105 627,534,531,423 971,135,598,314
4. Hàng tồn kho 414,786,113,095 459,232,720,146 576,519,861,545 618,667,720,343
5. Tài sản ngắn hạn khác 32,823,209,512 51,032,648,859 54,664,671,215 48,148,525,409
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 1,008,899,125,698 1,011,341,773,545 1,025,297,754,620 974,996,534,909
1. Các khoản phải thu dài hạn 7,236,855,124
2. Tài sản cố định 862,150,700,985 834,318,549,975 747,725,614,361 730,603,504,680
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 73,878,911,853 37,821,277,393 28,201,370,691 32,243,130,748
5. Đầu tư tài chính dài hạn 44,475,397,920 53,585,397,920 163,860,587,320 127,530,512,293
6. Tài sản dài hạn khác 28,394,114,940 78,379,693,133 85,510,182,248 84,619,387,188
     Tổng cộng tài sản 2,368,755,694,616 2,398,696,579,480 2,318,034,320,135 2,687,480,300,991
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,705,442,847,756 1,746,224,106,320 1,663,917,261,929 2,028,285,271,937
1. Nợ ngắn hạn 1,129,653,175,293 1,215,446,539,028 1,170,331,954,644 1,490,738,482,473
2. Nợ dài hạn 575,789,672,463 530,777,567,292 493,585,307,285 537,546,789,464
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 663,312,846,860 652,472,473,160 654,117,058,206 659,195,029,054
I. Vốn chủ sở hữu 663,312,846,860 652,472,473,160 654,117,058,206 659,195,029,054
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 2,368,755,694,616 2,398,696,579,480 2,318,034,320,135 2,687,480,300,991