Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 410,560,612,246 330,387,071,972 407,051,180,481 488,785,379,234
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,533,521,742 14,396,839,185 981,028,160 4,537,448,529
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 202,658,891,038 145,734,114,078 250,245,660,012 342,478,400,482
4. Hàng tồn kho 91,233,240,429 72,768,733,480 71,310,995,451 66,747,438,185
5. Tài sản ngắn hạn khác 114,134,959,037 97,487,385,229 84,513,496,858 75,022,092,038
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 1,112,669,920,286 1,111,635,241,223 1,085,879,022,304 1,060,207,827,225
1. Các khoản phải thu dài hạn 15,611,439,385 15,611,439,385 15,804,697,809 8,270,539,629
2. Tài sản cố định 1,032,115,591,410 1,008,055,307,373 985,299,705,217 961,566,977,929
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 30,571,216,177 31,032,034,359 38,642,289,122 38,767,058,123
5. Đầu tư tài chính dài hạn 24,265,638,775 27,286,900,000 9,376,900,000 9,376,900,000
6. Tài sản dài hạn khác 10,106,034,539 29,649,560,106 36,755,430,156 42,226,351,544
     Tổng cộng tài sản 1,523,230,532,532 1,442,022,313,195 1,492,930,202,785 1,548,993,206,459
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,507,184,408,763 1,418,246,478,670 1,433,029,872,252 1,488,605,220,879
1. Nợ ngắn hạn 1,110,668,692,712 999,525,076,644 1,052,876,730,330 1,150,910,557,616
2. Nợ dài hạn 396,515,716,051 418,721,402,026 380,153,141,922 337,694,663,263
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 16,046,123,769 23,775,834,525 59,900,330,533 60,387,985,580
I. Vốn chủ sở hữu 16,046,123,769 23,775,834,525 59,900,330,533 60,387,985,580
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,523,230,532,532 1,442,022,313,195 1,492,930,202,785 1,548,993,206,459