Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 99,915,050,244 98,431,398,436 98,599,297,698 100,313,822,622
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 4,511,459,954 2,649,289,549 2,135,185,882 4,286,681,593
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 93,542,134,267 94,210,371,254 95,369,451,942 95,398,019,916
4. Hàng tồn kho 1,841,861,245 1,571,737,633 1,040,570,503 570,260,117
5. Tài sản ngắn hạn khác 19,594,778 54,089,371 58,860,996
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 192,511,988,954 186,408,205,764 183,516,870,830 179,950,583,179
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 110,658,905,517 106,866,128,866 104,845,957,096 102,753,880,336
3. Bất động sản đầu tư 50,611,005,467 49,736,874,899 48,862,744,331 48,425,679,047
4. Tài sản dở dang dài hạn 1,093,897,657 1,093,897,657 1,093,897,657 1,093,897,657
5. Đầu tư tài chính dài hạn 12,172,670,000 12,172,670,000 12,172,670,000 12,172,670,000
6. Tài sản dài hạn khác 17,975,510,313 16,538,634,342 16,541,601,746 15,504,456,139
     Tổng cộng tài sản 292,427,039,198 284,839,604,200 282,116,168,528 280,264,405,801
     I - NỢ PHẢI TRẢ 153,336,333,496 152,208,667,497 151,908,977,102 153,723,998,427
1. Nợ ngắn hạn 153,272,533,496 152,054,867,497 151,755,177,102 153,570,198,427
2. Nợ dài hạn 63,800,000 153,800,000 153,800,000 153,800,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 139,090,705,702 132,630,936,703 130,207,191,426 126,540,407,374
I. Vốn chủ sở hữu 139,090,705,702 132,630,936,703 130,207,191,426 126,540,407,374
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 292,427,039,198 284,839,604,200 282,116,168,528 280,264,405,801