Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,317,959,384,719 2,612,426,424,610 2,273,367,278,288 2,237,968,163,542
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 108,238,009,365 83,065,719,694 53,482,057,978 204,335,599,085
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,404,808,026,820 1,489,250,802,929 1,303,516,009,217 1,286,111,145,200
4. Hàng tồn kho 790,836,136,883 995,457,074,011 889,631,211,785 736,357,734,543
5. Tài sản ngắn hạn khác 14,077,211,651 44,652,827,976 26,737,999,308 11,163,684,714
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 2,164,727,639,490 2,203,535,872,693 2,246,496,974,492 2,212,630,967,775
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 1,456,348,999,315 1,552,279,210,843 1,550,601,506,998 1,605,095,567,730
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 236,827,237,581 184,494,656,331 217,929,960,929 131,147,025,066
5. Đầu tư tài chính dài hạn 449,132,318,101 456,024,465,195 461,079,141,606 465,538,786,597
6. Tài sản dài hạn khác 22,419,084,493 10,737,540,324 16,886,364,959 10,849,588,382
     Tổng cộng tài sản 4,482,687,024,209 4,815,962,297,303 4,519,864,252,780 4,450,599,131,317
     I - NỢ PHẢI TRẢ 2,338,659,000,695 2,563,456,734,075 2,195,737,963,002 2,069,610,261,834
1. Nợ ngắn hạn 2,040,730,058,533 2,327,040,002,731 1,956,279,730,410 1,884,540,697,528
2. Nợ dài hạn 297,928,942,162 236,416,731,344 239,458,232,592 185,069,564,306
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,144,028,023,514 2,252,505,563,228 2,324,126,289,778 2,380,988,869,483
I. Vốn chủ sở hữu 2,144,028,023,514 2,252,505,563,228 2,324,126,289,778 2,380,988,869,483
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 4,482,687,024,209 4,815,962,297,303 4,519,864,252,780 4,450,599,131,317