Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Ngân Sơn (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 234,615,616,479 210,372,725,147 53,385,508,604 198,728,351,807
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 234,615,616,479 210,372,725,147 53,385,508,604 198,728,351,807
   4. Giá vốn hàng bán 200,519,366,820 159,862,672,689 41,803,887,856 176,186,982,100
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 34,096,249,659 50,510,052,458 11,581,620,748 22,541,369,707
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 4,503,182 1,108,680,459 268,608,580 539,946,391
   7. Chi phí tài chính 5,133,840,560 4,857,816,897 3,151,945,981 4,426,932,812
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 5,085,485,560 4,086,987,666 3,151,945,981 4,297,929,586
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 9,052,955,945 6,607,268,614 3,302,166,655 7,935,662,144
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 12,940,149,400 26,223,752,629 8,643,615,260 10,673,221,277
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,973,806,936 13,929,894,777 -3,247,498,568 45,499,865
   12. Thu nhập khác 34,048,000 50,713,637
   13. Chi phí khác 134,817,392 206,299,685 2,656,000
   14. Lợi nhuận khác -100,769,392 -155,586,048 -2,656,000
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,873,037,544 13,774,308,729 -3,250,154,568 45,499,865
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 590,462,603 2,773,584,584
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,282,574,941 11,000,724,145 -3,250,154,568 45,499,865
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6,282,574,941 11,000,724,145 -3,250,154,568 45,499,865
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 561 982 -290 04
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức