Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 309,607,789,065 207,741,511,962 216,744,247,563 272,459,058,218
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 85,764,494,573 32,328,536,496 47,885,877,016 51,258,665,371
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 129,989 129,989 129,989 129,989
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 143,040,203,978 102,769,356,284 95,367,833,104 150,918,809,386
4. Hàng tồn kho 65,972,553,494 69,940,779,471 66,554,002,160 66,259,843,637
5. Tài sản ngắn hạn khác 14,830,407,031 2,702,709,722 6,936,405,294 4,021,609,835
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 160,645,659,506 174,441,495,866 177,189,009,902 177,714,274,878
1. Các khoản phải thu dài hạn 6,179,810,574 6,179,810,574 6,414,826,621 6,414,826,621
2. Tài sản cố định 16,855,891,134 33,381,585,555 32,257,663,993 32,040,075,424
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 228,330,000
5. Đầu tư tài chính dài hạn 107,190,000,000 107,190,000,000 107,190,000,000 107,190,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 30,419,957,798 27,690,099,737 31,326,519,288 31,841,042,833
     Tổng cộng tài sản 470,253,448,571 382,183,007,828 393,933,257,465 450,173,333,096
     I - NỢ PHẢI TRẢ 104,179,526,486 89,631,694,570 81,860,137,137 103,255,682,127
1. Nợ ngắn hạn 97,922,683,066 83,449,664,819 75,191,491,730 96,581,566,857
2. Nợ dài hạn 6,256,843,420 6,182,029,751 6,668,645,407 6,674,115,270
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 366,073,922,085 292,551,313,258 312,073,120,328 346,917,650,969
I. Vốn chủ sở hữu 366,073,922,085 292,551,313,258 312,073,120,328 346,917,650,969
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 470,253,448,571 382,183,007,828 393,933,257,465 450,173,333,096