Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2017 Quý 1-2018 Quý 2-2018 Quý 3-2018 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 411,524,654,559 432,222,400,693 420,359,981,915 346,500,841,987
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 60,724,219,919 35,157,173,732 118,610,142,731 40,292,574,380
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 112,500,129,989 112,500,129,989 62,500,129,989 62,500,129,989
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 76,510,806,227 137,050,370,974 122,224,397,855 160,655,434,845
4. Hàng tồn kho 161,295,978,320 142,557,218,600 113,172,335,187 79,561,984,660
5. Tài sản ngắn hạn khác 493,520,104 4,957,507,398 3,852,976,153 3,490,718,113
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 157,668,815,718 156,842,829,114 157,669,243,618 155,046,341,147
1. Các khoản phải thu dài hạn 4,421,178,699 4,421,178,699 4,626,605,616 4,626,605,616
2. Tài sản cố định 13,208,709,173 15,714,553,056 14,962,036,956 17,338,116,770
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 2,396,761,912 2,435,234,150 2,435,234,150
5. Đầu tư tài chính dài hạn 103,000,000,000 103,000,000,000 103,000,000,000 103,000,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 34,642,165,934 31,271,863,209 32,645,366,896 30,081,618,761
     Tổng cộng tài sản 569,193,470,277 589,065,229,807 578,029,225,533 501,547,183,134
     I - NỢ PHẢI TRẢ 99,576,639,477 88,495,486,712 94,274,992,934 112,326,913,348
1. Nợ ngắn hạn 94,616,512,166 83,166,248,329 89,062,629,708 106,910,398,143
2. Nợ dài hạn 4,960,127,311 5,329,238,383 5,212,363,226 5,416,515,205
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 469,616,830,800 500,569,743,095 483,754,232,599 389,220,269,786
I. Vốn chủ sở hữu 469,616,830,800 500,569,743,095 483,754,232,599 389,220,269,786
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 569,193,470,277 589,065,229,807 578,029,225,533 501,547,183,134