Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 175,846,100,177 188,440,981,466 185,445,823,117 188,116,304,201
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 692,361,174 27,620,691,041 204,094,004 3,763,428,350
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 139,391,131,587 125,181,308,190 149,594,410,024 148,714,347,253
4. Hàng tồn kho 35,755,457,235 35,638,082,054 35,638,082,054 35,638,082,054
5. Tài sản ngắn hạn khác 7,150,181 900,181 9,237,035 446,544
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 47,149,416,740 31,700,014,995 31,250,990,058 27,022,008,929
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 10,172,132,894 9,968,336,045 9,764,539,196 8,970,963,014
3. Bất động sản đầu tư 2,873,601,139 2,873,601,139 2,873,601,139
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn 31,714,662,514 16,714,285,714 16,714,285,714 16,714,285,714
6. Tài sản dài hạn khác 2,389,020,193 2,143,792,097 1,898,564,009 1,336,760,201
     Tổng cộng tài sản 222,995,516,917 220,140,996,461 216,696,813,175 215,138,313,130
     I - NỢ PHẢI TRẢ 33,485,818,349 30,609,478,066 27,234,770,486 26,822,827,287
1. Nợ ngắn hạn 28,188,416,966 25,312,076,683 22,104,031,103 21,775,418,904
2. Nợ dài hạn 5,297,401,383 5,297,401,383 5,130,739,383 5,047,408,383
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 189,509,698,568 189,531,518,395 189,462,042,689 188,315,485,843
I. Vốn chủ sở hữu 189,509,698,568 189,531,518,395 189,462,042,689 188,315,485,843
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 222,995,516,917 220,140,996,461 216,696,813,175 215,138,313,130