Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 194,135,830,338
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 3,465,127,612
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 169,139,143,306
4. Hàng tồn kho 21,420,131,582
5. Tài sản ngắn hạn khác 111,427,838
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 29,302,176,979
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 8,660,531,102
3. Bất động sản đầu tư 184
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn 20,468,920,013
6. Tài sản dài hạn khác 172,725,680
     Tổng cộng tài sản 223,438,007,317
     I - NỢ PHẢI TRẢ 171,638,767,498
1. Nợ ngắn hạn 171,638,767,498
2. Nợ dài hạn
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 51,799,239,819
I. Vốn chủ sở hữu 51,799,239,819
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 223,438,007,317