Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 27,223,138,101 38,256,164,570 6,616,437,623 21,157,830,966
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 27,223,138,101 38,256,164,570 6,616,437,623 21,157,830,966
   4. Giá vốn hàng bán 23,698,610,278 38,239,034,505 5,215,338,927 18,306,564,963
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 3,524,527,823 17,130,065 1,401,098,696 2,851,266,003
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 908,825 15,106,714 2,936,073 606,904
   7. Chi phí tài chính 1,688,594,261 2,895,667,669 669,824,705 1,316,219,638
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 1,688,594,261 2,895,667,669 669,824,705 1,316,219,638
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 1,727,225,695 3,662,914,576
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 692,780,711 1,469,070,644
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 109,616,692 -6,526,345,466 41,429,353 66,582,625
   12. Thu nhập khác 118,004,101 6,941,609,794 130,978,986 181,096,103
   13. Chi phí khác 205,635,745 325,717,049 160,064,946 169,629,992
   14. Lợi nhuận khác -87,631,644 6,615,892,745 -29,085,960 11,466,111
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 21,985,048 89,547,279 12,343,393 78,048,736
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 21,985,048 89,547,279 12,343,393 78,048,736
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 21,985,048 89,547,279 12,343,393 78,048,736
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 04 18 02 16
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 04 18 02 16
   21. Cổ tức