Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 128,650,234,272 132,273,811,705 144,389,663,767 133,868,089,851
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 19,446,068,284 29,176,326,829 37,192,371,993 20,150,363,147
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 570,000,000 570,000,000 633,771,930 633,771,930
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 75,397,486,401 71,208,089,255 76,802,877,230 72,003,533,831
4. Hàng tồn kho 33,210,899,885 31,294,965,221 29,726,212,214 40,555,416,169
5. Tài sản ngắn hạn khác 25,779,702 24,430,400 34,430,400 525,004,774
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 187,712,808,146 189,698,543,652 196,853,833,787 209,522,951,619
1. Các khoản phải thu dài hạn 1,285,943,811 1,297,374,845 1,297,374,845 1,355,084,861
2. Tài sản cố định 160,156,825,889 156,283,390,525 161,984,793,300 172,046,504,034
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 3,911,253,186 6,397,545,902 9,451,942,405 12,269,361,307
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 22,358,785,260 25,720,232,380 24,119,723,237 23,852,001,417
     Tổng cộng tài sản 316,363,042,418 321,972,355,357 341,243,497,554 343,391,041,470
     I - NỢ PHẢI TRẢ 71,146,767,137 64,283,326,534 80,670,514,382 72,004,242,495
1. Nợ ngắn hạn 70,160,267,137 63,296,826,534 79,684,014,382 71,017,742,495
2. Nợ dài hạn 986,500,000 986,500,000 986,500,000 986,500,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 245,216,275,281 257,689,028,823 260,572,983,172 271,386,798,975
I. Vốn chủ sở hữu 245,216,275,281 257,689,028,823 260,572,983,172 271,386,798,975
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 316,363,042,418 321,972,355,357 341,243,497,554 343,391,041,470