Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 648,434,531,119 604,290,105,209 545,675,538,694 570,632,260,547
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 186,847,391,315 145,034,518,047 83,552,167,782 63,074,248,659
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 265,033,237,500 257,303,168,056 260,763,168,056 243,294,480,056
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 69,764,966,670 66,907,182,478 77,141,340,500 93,343,617,172
4. Hàng tồn kho 125,416,719,394 128,590,316,605 119,599,963,367 155,519,730,265
5. Tài sản ngắn hạn khác 1,372,216,240 6,454,920,023 4,618,898,989 15,400,184,395
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 1,216,109,068,891 1,303,755,522,282 1,283,758,273,926 1,282,116,513,803
1. Các khoản phải thu dài hạn 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000
2. Tài sản cố định 1,100,235,241,698 1,171,589,155,896 1,137,262,970,420 1,135,386,836,934
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 36,124,657,000 38,209,950,322 56,652,491,490 52,900,304,158
5. Đầu tư tài chính dài hạn 26,812,630,000 26,812,630,000 26,812,630,000 26,812,630,000
6. Tài sản dài hạn khác 52,826,540,193 67,033,786,064 62,920,182,016 66,906,742,711
     Tổng cộng tài sản 1,864,543,600,010 1,908,045,627,491 1,829,433,812,620 1,852,748,774,350
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,209,949,149,835 1,271,960,571,973 1,228,549,520,387 1,285,767,663,731
1. Nợ ngắn hạn 649,629,909,563 619,281,519,446 565,657,873,130 611,526,461,740
2. Nợ dài hạn 560,319,240,272 652,679,052,527 662,891,647,257 674,241,201,991
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 654,594,450,175 636,085,055,518 600,884,292,233 566,981,110,619
I. Vốn chủ sở hữu 654,594,450,175 636,085,055,518 600,884,292,233 566,981,110,619
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,864,543,600,010 1,908,045,627,491 1,829,433,812,620 1,852,748,774,350