Báo cáo tài chính / Tổng Công ty Khánh Việt (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2013 2014 2015 2016 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 307,644,167,788
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 78,873,240,996
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 124,326,588,008
4. Hàng tồn kho 100,870,545,908
5. Tài sản ngắn hạn khác 3,573,792,876
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 49,511,805,205
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 42,364,081,684
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 7,147,723,521
     Tổng cộng tài sản 357,155,972,993
     I - NỢ PHẢI TRẢ 312,155,972,993
1. Nợ ngắn hạn 312,155,972,993
2. Nợ dài hạn
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 45,000,000,000
I. Vốn chủ sở hữu 45,000,000,000
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 357,155,972,993