Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2018 2019 2020 2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 4,177,526,879,310 4,511,390,247,294 3,450,447,866,860 3,503,901,025,397
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 36,604,556,147 34,106,891,580 29,143,096,529 29,853,555,011
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 3,354,659,268,501 3,760,083,637,447 2,882,343,795,973 2,874,941,752,904
4. Hàng tồn kho 770,878,092,479 700,743,694,852 517,823,253,876 580,063,766,208
5. Tài sản ngắn hạn khác 15,384,962,183 16,456,023,415 21,137,720,482 19,041,951,274
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 2,416,848,259,861 2,202,041,690,233 3,519,733,650,783 5,822,867,772,330
1. Các khoản phải thu dài hạn 2,274,495,385,071 2,066,100,270,071 1,398,190,311,040 1,335,190,311,040
2. Tài sản cố định 8,938,596,895 7,195,034,752 4,817,717,955 3,924,422,543
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 14,343,877,140 14,343,877,140 160,260,067 160,260,067
5. Đầu tư tài chính dài hạn 117,345,315,578 112,740,347,980 2,114,942,944,980 4,481,945,104,980
6. Tài sản dài hạn khác 1,725,085,177 1,662,160,290 1,622,416,741 1,647,673,700
     Tổng cộng tài sản 6,594,375,139,171 6,713,431,937,527 6,970,181,517,643 9,326,768,797,727
     I - NỢ PHẢI TRẢ 2,308,752,226,144 2,386,437,724,720 2,633,716,187,163 4,986,177,049,523
1. Nợ ngắn hạn 2,063,103,774,049 2,161,764,359,403 2,586,102,706,280 3,785,016,008,702
2. Nợ dài hạn 245,648,452,095 224,673,365,317 47,613,480,883 1,201,161,040,821
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 4,285,622,913,027 4,326,994,212,807 4,336,465,330,480 4,340,591,748,204
I. Vốn chủ sở hữu 4,285,622,913,027 4,326,994,212,807 4,336,465,330,480 4,340,591,748,204
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 6,594,375,139,171 6,713,431,937,527 6,970,181,517,643 9,326,768,797,727