Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2010 2011 2012 2013 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 5,096,670,344 6,154,192,754
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 887,680,473 2,575,392,242
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 656,027,564 1,084,576,251
4. Hàng tồn kho 1,488,091,738 160,533,786
5. Tài sản ngắn hạn khác 2,064,870,569 2,333,690,475
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 46,701,584,290 34,955,942,405
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 46,701,584,290 34,955,942,405
3. Lợi thế thương mại
4. Bất động sản đầu tư
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác
     Tổng cộng tài sản 51,798,254,634 41,110,135,159
     I - NỢ PHẢI TRẢ 19,692,388,633 8,242,313,402
1. Nợ ngắn hạn 4,605,851,633 2,224,541,402
2. Nợ dài hạn 15,086,537,000 6,017,772,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 32,105,866,001 32,867,821,757
1. Vốn chủ sở hữu 32,105,866,001 32,867,821,757
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 51,798,254,634 41,110,135,159