Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 657,341,185,895 638,221,146,985 690,065,288,015 584,186,889,379
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 115,869,181,183 104,050,477,883 179,662,139,503 84,724,496,308
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 5,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 335,490,250,855 331,105,240,438 408,388,905,683 262,657,361,307
4. Hàng tồn kho 179,394,309,139 190,841,633,549 101,779,424,745 208,836,739,652
5. Tài sản ngắn hạn khác 21,587,444,718 12,223,795,115 234,818,084 27,968,292,112
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 216,454,765,236 210,867,529,036 219,941,203,045 220,687,544,516
1. Các khoản phải thu dài hạn 30,860,185,144 31,035,205,177 31,308,637,282 36,543,245,175
2. Tài sản cố định 153,377,608,860 149,768,987,878 160,722,865,033 157,978,954,911
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 32,216,971,232 30,063,335,981 27,909,700,730 26,165,344,430
     Tổng cộng tài sản 873,795,951,131 849,088,676,021 910,006,491,060 804,874,433,895
     I - NỢ PHẢI TRẢ 564,412,881,536 535,062,589,617 587,372,556,749 480,925,424,915
1. Nợ ngắn hạn 558,309,906,536 528,959,614,617 581,279,581,749 474,822,449,915
2. Nợ dài hạn 6,102,975,000 6,102,975,000 6,092,975,000 6,102,975,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 309,383,069,595 314,026,086,404 322,633,934,311 323,949,008,980
I. Vốn chủ sở hữu 308,456,247,930 313,099,264,739 321,707,112,646 323,022,187,315
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 926,821,665 926,821,665 926,821,665 926,821,665
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 873,795,951,131 849,088,676,021 910,006,491,060 804,874,433,895