Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 48,467,365,541 51,195,120,357 45,194,738,023 52,066,314,751
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 17,816,497,587 15,182,975,717 15,710,227,333 12,948,663,125
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 7,993,025,507 9,318,174,697 11,328,383,087 18,931,113,347
4. Hàng tồn kho 22,119,922,605 25,542,443,734 17,851,290,906 19,942,321,657
5. Tài sản ngắn hạn khác 537,919,842 1,151,526,209 304,836,697 244,216,622
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 112,479,010,006 113,350,436,357 111,869,142,498 109,740,153,543
1. Các khoản phải thu dài hạn 14,336,969,220 439,283,513 439,283,513 818,063,892
2. Tài sản cố định 62,194,976,800 59,516,586,395 57,173,172,854 54,420,114,248
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 32,339,577,349 50,099,440,762 51,218,329,020 51,671,726,620
5. Đầu tư tài chính dài hạn 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 1,607,486,637 1,295,125,687 1,038,357,111 830,248,783
     Tổng cộng tài sản 160,946,375,547 164,545,556,714 157,063,880,521 161,806,468,294
     I - NỢ PHẢI TRẢ 57,381,749,235 59,845,891,938 50,780,514,493 50,004,403,064
1. Nợ ngắn hạn 51,381,749,235 54,178,891,938 45,446,514,493 45,003,403,064
2. Nợ dài hạn 6,000,000,000 5,667,000,000 5,334,000,000 5,001,000,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 103,564,626,312 104,699,664,776 106,283,366,028 111,802,065,230
I. Vốn chủ sở hữu 103,564,626,312 104,699,664,776 106,283,366,028 111,802,065,230
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 160,946,375,547 164,545,556,714 157,063,880,521 161,806,468,294