Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Everpia (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,154,028,248,257 970,205,160,075 965,611,047,550 966,732,007,494
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 47,103,658,996 149,464,875,484 52,162,065,409 61,604,282,336
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 536,392,679,147 246,790,897,867 373,191,406,811 346,722,844,637
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 213,938,596,648 184,846,440,847 185,632,968,415 184,471,785,653
4. Hàng tồn kho 350,862,077,781 385,557,403,103 346,527,464,417 357,827,903,796
5. Tài sản ngắn hạn khác 5,731,235,685 3,545,542,774 8,097,142,498 16,105,191,072
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 262,926,486,482 250,889,755,783 303,132,445,188 354,040,922,619
1. Các khoản phải thu dài hạn 2,721,921,926 2,720,616,226 2,510,521,266 2,510,212,646
2. Tài sản cố định 204,355,583,827 194,091,485,263 189,551,832,449 187,618,635,262
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 55,418,410,869 110,749,580,575
5. Đầu tư tài chính dài hạn 9,570,194,424 9,379,200,000 9,939,108,487 9,861,108,487
6. Tài sản dài hạn khác 46,278,786,305 44,698,454,294 45,712,572,117 43,301,385,649
     Tổng cộng tài sản 1,416,954,734,739 1,221,094,915,858 1,268,743,492,738 1,320,772,930,113
     I - NỢ PHẢI TRẢ 503,647,047,633 302,494,606,774 304,707,254,762 343,575,154,898
1. Nợ ngắn hạn 248,284,448,674 270,830,356,196 271,923,340,334 311,827,779,215
2. Nợ dài hạn 255,362,598,959 31,664,250,578 32,783,914,428 31,747,375,683
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 913,307,687,106 918,600,309,084 964,036,237,976 977,197,775,215
I. Vốn chủ sở hữu 913,307,687,106 918,600,309,084 964,036,237,976 977,197,775,215
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,416,954,734,739 1,221,094,915,858 1,268,743,492,738 1,320,772,930,113