Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,207,719,857,106 1,133,442,971,331 1,148,113,679,281
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 150,730,937,074 128,724,781,701 121,285,544,771
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 67,080,799,902 65,291,770,227 151,789,498,315
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 524,237,154,577 461,159,561,666 407,765,657,064
4. Hàng tồn kho 421,409,434,591 426,866,950,394 417,342,572,314
5. Tài sản ngắn hạn khác 44,261,530,962 51,399,907,343 49,930,406,817
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 358,563,968,904 346,932,824,247 357,148,423,820
1. Các khoản phải thu dài hạn 7,181,218,985 7,256,218,985 7,265,218,985
2. Tài sản cố định 119,465,216,956 151,634,458,056 147,074,638,005
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 164,408,558,167 137,813,424,271 142,933,837,695
5. Đầu tư tài chính dài hạn 66,195,045,329 50,165,598,660 59,822,570,403
6. Tài sản dài hạn khác 1,313,929,467 63,124,275 52,158,732
     Tổng cộng tài sản 1,566,283,826,010 1,480,375,795,578 1,505,262,103,101
     I - NỢ PHẢI TRẢ 596,218,139,064 529,680,559,752 591,922,337,493
1. Nợ ngắn hạn 509,361,773,120 446,968,693,808 529,932,971,549
2. Nợ dài hạn 86,856,365,944 82,711,865,944 61,989,365,944
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 970,065,686,946 950,695,235,826 913,339,765,608
I. Vốn chủ sở hữu 964,977,156,480 945,606,705,360 908,251,235,142
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 5,088,530,466 5,088,530,466 5,088,530,466
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,566,283,826,010 1,480,375,795,578 1,505,262,103,101