Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,734,767,372,697 1,797,711,240,526 1,778,268,184,334 646,915,893,874
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 9,185,500,823 6,536,854,990 5,897,127,667 5,715,855,488
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,205,072,837,588 1,249,623,948,053 1,235,945,785,212 637,507,189,817
4. Hàng tồn kho 492,880,642,797 512,750,516,038 521,870,019,948 1,148,976,891
5. Tài sản ngắn hạn khác 27,628,391,489 28,799,921,445 14,555,251,507 2,543,871,678
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 644,267,896,840 603,213,466,259 615,271,848,517 697,159,624,040
1. Các khoản phải thu dài hạn 570,766,320,263 531,861,980,263 546,068,021,198 232,792,300,000
2. Tài sản cố định 20,674,865,521 20,025,849,692 19,376,833,845 16,597,371,904
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn 447,578,934,010
6. Tài sản dài hạn khác 52,826,711,056 51,325,636,304 49,826,993,474 191,018,126
     Tổng cộng tài sản 2,379,035,269,537 2,400,924,706,785 2,393,540,032,851 1,344,075,517,914
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,308,631,280,630 1,328,730,022,186 1,319,568,306,040 267,680,995,478
1. Nợ ngắn hạn 325,366,514,650 321,202,531,655 805,550,906,154 111,858,748,170
2. Nợ dài hạn 983,264,765,980 1,007,527,490,531 514,017,399,886 155,822,247,308
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,070,403,988,907 1,072,194,684,599 1,073,971,726,811 1,076,394,522,436
I. Vốn chủ sở hữu 1,070,403,988,907 1,072,194,684,599 1,073,971,726,811 1,076,394,522,436
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 2,379,035,269,537 2,400,924,706,785 2,393,540,032,851 1,344,075,517,914