Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 5,233,906,952,991 5,836,119,226,472 7,282,185,488,206 9,491,389,553,736
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,159,558,420,808 663,120,284,075 427,652,730,904 1,045,379,351,399
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,932,000,000,000 3,412,000,000,000 4,362,000,000,000 5,562,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 227,228,981,769 267,971,954,959 187,577,767,146 659,585,321,517
4. Hàng tồn kho 886,077,063,018 1,446,280,968,282 1,936,317,899,279 2,061,619,322,785
5. Tài sản ngắn hạn khác 29,042,487,396 46,746,019,156 368,637,090,877 162,805,558,035
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 4,116,694,027,411 3,795,466,901,807 3,564,192,016,365 3,450,700,796,185
1. Các khoản phải thu dài hạn 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
2. Tài sản cố định 4,053,096,152,331 3,721,627,350,299 3,424,405,474,554 3,068,935,154,593
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 51,434,938,145 64,728,183,915 83,559,718,486 82,337,555,664
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 12,159,936,935 9,108,367,593 56,223,823,325 299,425,085,928
     Tổng cộng tài sản 9,350,600,980,402 9,631,586,128,279 10,846,377,504,571 12,942,090,349,921
     I - NỢ PHẢI TRẢ 3,058,017,022,028 2,967,716,620,776 3,240,698,416,180 3,969,279,430,665
1. Nợ ngắn hạn 2,739,502,343,832 2,639,688,715,427 2,822,197,382,908 3,384,147,098,830
2. Nợ dài hạn 318,514,678,196 328,027,905,349 418,501,033,272 585,132,331,835
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 6,292,583,958,374 6,663,869,507,503 7,605,679,088,391 8,972,810,919,256
I. Vốn chủ sở hữu 6,292,583,958,374 6,663,869,507,503 7,605,679,088,391 8,972,810,919,256
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 9,350,600,980,402 9,631,586,128,279 10,846,377,504,571 12,942,090,349,921