Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2021 Quý 1- 2022 Quý 2- 2022 Quý 3- 2022 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 203,525,911,750 214,990,594,302 182,928,835,415 197,588,165,497
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 7,058,619,136 34,816,481,809 1,221,991,279 2,182,984,397
1. Tiền 7,058,619,136 34,816,481,809 1,221,991,279 2,182,984,397
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 183,458,774,524 165,706,340,500 167,959,083,659 179,739,526,567
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 183,414,911,238 165,686,578,123 107,012,587,002 109,338,472,867
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 43,863,286 19,762,377 33,315,592,548 53,377,881,548
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 27,000,000,000 13,526,131,274
6. Phải thu ngắn hạn khác 630,904,109 3,497,040,878
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 98,545,246 66,252,639 5,755,963 2,230,168,172
1. Hàng tồn kho 98,545,246 66,252,639 5,755,963 2,230,168,172
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 12,909,972,844 14,401,519,354 13,742,004,514 13,435,486,361
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 198,504,798 65,361,810 31,821,000 112,293,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ 12,711,468,046 14,336,157,544 13,710,183,514 13,323,193,361
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 923,300,968,130 933,984,781,412 953,485,896,175 934,715,815,444
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 528,180,514,010 585,168,176,970 731,499,328,009 725,982,621,199
1. Tài sản cố định hữu hình 521,383,986,650 578,354,178,165 724,817,163,333 719,321,819,383
- Nguyên giá 632,358,149,672 694,755,488,126 832,012,425,440 832,012,425,440
- Giá trị hao mòn lũy kế -110,974,163,022 -116,401,309,961 -107,195,262,107 -112,690,606,057
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 6,796,527,360 6,813,998,805 6,682,164,676 6,660,801,816
- Nguyên giá 9,837,360,000 9,827,360,000 9,577,360,000 9,577,360,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,040,832,640 -3,013,361,195 -2,895,195,324 -2,916,558,184
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 232,971,545,455 187,628,994,750 155,899,295 155,899,295
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 232,971,545,455 187,628,994,750 155,899,295 155,899,295
V. Đầu tư tài chính dài hạn 144,000,000,000 144,000,000,000 207,887,000,000 194,567,000,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 80,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 144,000,000,000 144,000,000,000 207,887,000,000 114,567,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác 18,148,908,665 17,187,609,692 13,943,668,871 14,010,294,950
1. Chi phí trả trước dài hạn 18,148,908,665 17,187,609,692 13,943,668,871 14,010,294,950
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,126,826,879,880 1,148,975,375,714 1,136,414,731,590 1,132,303,980,941
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 262,222,262,743 267,101,487,410 230,489,675,634 222,112,215,715
I. Nợ ngắn hạn 56,632,579,835 66,576,449,013 32,676,203,774 27,661,757,460
1. Phải trả người bán ngắn hạn 17,261,556,778 13,995,872,767 13,765,821,850 14,120,829,780
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1,630,000 16,672,230,000 5,000,000 160,529,908
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3,766,365,481 10,028,309,171 13,599,568,790 8,175,407,105
4. Phải trả người lao động 345,231,401 193,385,575 39,565,672 212,320,390
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 6,186,395,765 6,186,395,765
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 19,800,000 39,600,000 165,618,181
9. Phải trả ngắn hạn khác 10,460,412,906 13,369,468,231 117,013,160 1,716,064,592
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 15,500,000,000 3,000,000,000 1,998,646,798
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3,110,987,504 3,110,987,504 3,110,987,504 3,110,987,504
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 205,589,682,908 200,525,038,397 197,813,471,860 194,450,458,255
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 3,386,951,930
3. Chi phí phải trả dài hạn 6,483,278,744 3,941,089,407 6,403,988,742
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 1,000,000,000 1,000,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 192,771,997,748 191,409,483,118 191,409,483,118 191,063,506,325
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 5,334,406,416 4,174,465,872
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 864,604,617,137 881,873,888,304 905,925,055,956 910,191,765,226
I. Vốn chủ sở hữu 864,604,617,137 881,873,888,304 905,925,055,956 910,191,765,226
1. Vốn góp của chủ sở hữu 842,000,000,000 842,000,000,000 842,000,000,000 842,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 842,000,000,000 842,000,000,000 842,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 6,594,335,007 6,594,335,007 6,594,335,007 6,594,335,007
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 16,010,282,130 33,279,553,297 57,330,720,949 61,597,430,219
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 39,172,994,676 18,606,338,358 36,917,615,282 42,752,124,552
- LNST chưa phân phối kỳ này -23,162,712,546 14,673,214,939 20,413,105,667 18,845,305,667
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,126,826,879,880 1,148,975,375,714 1,136,414,731,590 1,132,303,980,941