Báo cáo tài chính / CTCP Chế tạo máy Vinacomin (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 525,545,945,580 493,938,226,038 412,360,417,049 384,178,274,688
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,474,061,821 4,316,781,652 2,408,347,150 1,591,137,945
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 351,458,703,590 342,263,054,046 291,419,611,330 262,752,957,762
4. Hàng tồn kho 168,721,716,228 144,677,572,016 112,367,951,916 114,780,957,865
5. Tài sản ngắn hạn khác 2,891,463,941 2,680,818,324 6,164,506,653 5,053,221,116
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 198,352,211,404 194,713,346,364 201,996,204,238 190,080,762,374
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 193,694,025,234 191,469,466,584 192,424,847,449 182,285,823,934
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 20,952,381
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 4,658,186,170 3,222,927,399 9,571,356,789 7,794,938,440
     Tổng cộng tài sản 723,898,156,984 688,651,572,402 614,356,621,287 574,259,037,062
     I - NỢ PHẢI TRẢ 665,091,150,299 623,802,435,890 552,913,598,249 512,638,962,906
1. Nợ ngắn hạn 623,336,737,496 603,481,673,890 534,048,340,249 485,706,484,121
2. Nợ dài hạn 41,754,412,803 20,320,762,000 18,865,258,000 26,932,478,785
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 58,807,006,685 64,849,136,512 61,443,023,038 61,620,074,156
I. Vốn chủ sở hữu 54,654,575,792 60,344,607,088 58,069,675,884 60,995,074,156
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 4,152,430,893 4,504,529,424 3,373,347,154 625,000,000
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 723,898,156,984 688,651,572,402 614,356,621,287 574,259,037,062