Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 103,566,282,645 122,010,074,215 127,354,128,071 131,097,136,478
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,194,734,899 1,144,260,193 142,364,896 722,800,987
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 80,017,033,691 91,842,214,055 98,603,247,706 95,002,259,694
4. Hàng tồn kho 22,353,057,975 29,007,508,602 28,540,521,620 35,320,696,248
5. Tài sản ngắn hạn khác 1,456,080 16,091,365 67,993,849 51,379,549
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 188,628,596,048 186,638,555,796 186,021,292,108 184,142,609,132
1. Các khoản phải thu dài hạn 470,418,000 470,418,000 425,904,000 425,904,000
2. Tài sản cố định 167,065,325,831 165,149,697,855 163,303,788,016 161,452,124,589
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 4,078,381,164 4,096,381,164 5,404,121,132 5,404,121,132
5. Đầu tư tài chính dài hạn 16,783,651,743 16,783,651,743 16,783,651,743 16,783,651,743
6. Tài sản dài hạn khác 230,819,310 138,407,034 103,827,217 76,807,668
     Tổng cộng tài sản 292,194,878,693 308,648,630,011 313,375,420,179 315,239,745,610
     I - NỢ PHẢI TRẢ 159,392,285,581 175,323,400,251 180,112,051,638 181,660,458,786
1. Nợ ngắn hạn 136,263,204,319 152,214,410,431 161,014,061,818 162,562,468,966
2. Nợ dài hạn 23,129,081,262 23,108,989,820 19,097,989,820 19,097,989,820
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 132,802,593,112 133,325,229,760 133,263,368,541 133,579,286,824
I. Vốn chủ sở hữu 132,802,593,112 133,325,229,760 133,263,368,541 133,579,286,824
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 292,194,878,693 308,648,630,011 313,375,420,179 315,239,745,610